Výsledky projektu „Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín“ za rok 2019

Síťové mapování cévnatých rostlin probíhalo na Vsetínsku již šestou vegetační sezónu. Sběr botanických dat na území vsetínského okresu, přesněji pouze na území ležícím mimo Chráněnou krajinnou oblast Beskydy, navazoval na pilotní část, která proběhla v roce 2013 a na výsledky z let následujících 2014 až 2018 s využitím metodiky použité během síťového mapování cévnatých rostlin na území CHKO Beskydy. 

Celkem bylo v roce 2019 v devíti mapovacích čtvercích zaznamenáno 2602 údajů o výskytu 602 taxonů cévnatých rostlin. Podle aktuálního červeného seznamu (Grulich 2017) se tyto údaje týkají i 53 ohrožených či vzácnějších taxonů cévnatých rostlin.

Z fytogeograficky významných druhů jsou zastoupeny druhy s širší vazbou na Karpaty. Tyto druhy zasahují do České republiky od východu a vyskytují se pouze na východní či severovýchodní Moravě nebo jen vzácně pronikají až do východních Čech. Z této skupiny byly zaznamenán druh Dentaria glandulosa. Další skupina je tvořena druhy rozmanitého rozšíření, které jsou v ČR převážně vázané na karpatskou oblast, jsou to Carex pilosa, Carex pendula, Euphorbia amygdaloides, Isopyrum thalictroides aj. Výrazná je také skupina zástupců vstavačovitých (Cephalanthera damasonium, Dactylorhiza fuchsii, D. majalis, Epipactis helleborine, E. muelleri, Listera ovata, Neottia nidus-avis, Orchis mascula, O. pallens a Platanthera bifolia).  Z teplomilnějších druhů rostlin byla nalezena nová lokalita jetele bledožlutého (Trifolium ochroleucon). Další výraznou skupinu tvoří druhy lesní, vázané na zachovalé listnaté lesy (Aquilegia vulgaris, Arum cylindraceum, Cerastium lucorum, Corydalis intermedia, C. solida, Lilium martagon, Stachys alpina) a jedlobučiny (Dentaria enneaphyllos, Dentaria glandulosa). Zajímavá je i skupina vzácnějších plevelů (Aphanes arvensis, Ranunculus arvensis, Silene noctiflora a Urtica urens) a druhů šířících se podél železnic, respektive využívající volnou ekologickou niku (Saxifraga tridactylites). Za pozornost stojí také skupina vlhkomilných druhů (Berula erecta, Carex flava, Glyceria nemoralis aj.) z nichž byl pro území okresu Vsetín potvrzen po 50 letech druh bahnička vejčitá (Eleocharis ovata). V jižní části okresu byly potvrzeny známé i nalezeny nové lokality fytogeograficky významného druhů Aremonia agrimonoides.

Za nejvýznamnější nálezy v roce 2019 je možné považovat ověření lokality kruštíku růžkatého (Epipactis muelleri) a objev nové lokality bahničky vejčité (Eleocharis ovata).

Taxony zařazené v některé z kategorií ohroženosti zaznamenané v jednotlivých čtvercích v roce 2019.

Ohrožení taxonů je vyjádřeno pomocí zkratek v konzervativním pojetí i podle metodiky IUCN (Grulich 2017).

Vysvětlení použitých zkratek k vyznačení příslušnosti druhu ke kategorii ohrožení podle červených seznamů a vyhlášky:

C1 (= CR) – kriticky ohrožený (critically endangered); C2 (= EN) – silně ohrožený (endangered); C3 (= VU) – ohrožený (vulnerable); C4a (= NT) – vzácnější taxon vyžadující další pozornost – méně ohrožený (near threatened); r – velmi vzácný (rarity), t – silně ustupující (declinig trend), b – silně ustupující, ale s některými populacemi stabilními (approaching rarity – combination of both r & t) (Grulich 2012).

CR – kriticky ohrožený (critically endangered); EN – ohrožený (endangered); VU – zranitelný (vulnerable); NT – téměř ohrožený (near threatened); LC – málo dotčený (least concern); NA – nevhodný pro hodnocení (not applicable, druhy mimo svůj původní areál, tedy druhy nepůvodní, do ČR neúmyslně zavlečené); DD – taxon, o němž jsou nedostatečné údaje (data deficient) (Grulich 2017).

 1 – kriticky ohrožený; §2 – silně ohrožený; §3 – ohrožený (vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb.).

CITES (Walter & Gillett 1998).

Podrobněji se výsledkům věnuje Závěrečná zpráva za rok 2019.

Autor: Jana Tkáčiková

Literatura

Grulich V. (2017): Červený seznam cévnatých rostlin ČR. – In: Grulich V. & Chobot K. [eds], Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Cévnaté rostliny. Příroda 35: 75–132.

Tkáčiková J. (2019): Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy v roce 2019. Ms., 45 pp. [Depon. in: Odbor životního prostředí KÚ Zlín.]