Výsledky projektu „Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín“ za rok 2014

Projekt byl v roce 2014 realizován na území okresu Vsetín, přesněji pouze na území okresu mimo hranice CHKO Beskydy. Bylo zvoleno 10 mapovacích čtverců tak, aby co nejlépe zachytily druhovou diverzitu květeny vsetínského okresu. Vybrány byly čtverce z okrajových částí okresu tak, aby pokrývaly většinu biotopů vyskytujících se na území okresu a na ně svým výskytem vázaných druhů rostlin. Výběr byl cílen také na pokrytí všech fytochorionů, do nichž území okresu spadá, což jsou: 76a. Moravská brána vlastní, 79. Zlínské vrchy, 80a. Vsetínská kotlina, 81. Hostýnské vrchy a 82. Javorníky.

V roce 2014 bylo v 10 mapovacích čtvercích zaznamenáno celkem 2075 údajů o výskytu cévnatých rostlin. V některé z kategorií ohroženosti (v tzv. červených seznamech rostlin) se nachází 40 taxonů cévnatých rostlin. Výrazná je skupina zástupců vstavačovitých (Cephalanthera damasonium, Dactylorhiza fuchsii, D. majalis, Epipactis albensis, E. leutei, Listera ovata, Orchis mascula, O. pallens a Platanthera bifolia) a skupina teplomilných druhů rostlin (Cirsium pannonicum, Geranium sanguineum a Pulmonaria mollis) očekávaná a potvrzená v jihozápadní a severozápadní části okresu. Další výraznou skupinu tvoří druhy lesní, vázané na zachovalé listnaté lesy (Aquilegia vulgaris, Aconitum lycoctonum, Allium ursinum, Arum cylindraceum, Corydalis solida, Lilium martagon, Stachys alpina) a jedlobučiny (Blechnum spicant, Cardamine trifolia, Dentaria enneaphyllos, Dentaria glandulosa, Dryopteris borreri, Veratrum album subsp. lobelianum, Veronica montana).

Z fytogeograficky významných druhů je výrazná skupina taxonů s vazbou na karpatskou oblast, které jen zřídka svým výskytem zasahují mimo karpatskou oblast směrem na západ do Moravské brány a do Čech (Carex pendula, Equisetum telmateia, Euphorbia amygdaloides, Hacquetia epipactis, Isopyrum thalictroides, Scilla kladnii). Z mokřadních a vodních druhů jsou významné populace rdestů Potamogeton lucens a P. trichoides, které jsou v regionu vzácné zejména kvůli nedostatku vhodných biotopů – rybníků, slepých ramen, apod.

Podrobněji se výsledkům věnuje Závěrečná zpráva za rok 2014.

Autor: Jana Tkáčiková