Potvrzení výskytu pro okres Vsetín po 50ti letech

bahnička vejčitá (Eleocharis ovata)

ohrožení: C4a / NT                         

Jednoletá, zpravidla hustě trsnatá bahnička vejčitá je konkurenčně málo zdatný druh vázaný svým výskytem na místa v iniciálním stadiu sukcese. Najdeme ji na čerstvě obnažených a narušovaných půdách, které jsou pravidelně zaplavované vodou. Typickými stanovišti tohoto druhu jsou obnažená dna rybníků, obnažené břehy stojatých i tekoucích vod a periodicky zaplavované sníženiny (deprese), např. v polích. V České republice se těžiště výskytu nachází v Čechách, na Moravě je tento druh mnohem vzácnější, přičemž více lokalit se nachází na střední Moravě, v Poodří a v Ostravské pánvi (cf. Kaplan et al. 2015).

Na Vsetínsku je tento druh velmi vzácný, existuje pouze několik málo historických údajů – přesněji pouze dva nálezy od Bečvy ve Valašském Meziříčí (1967, 1969 O. Ressel VM). Nález ze Vsetína: „ písčité břehy Bečvy mezi Vsetínem a Láskami (Bubela)“ (Formánek 1887; Kaplan et al. 2015) sám Bubela následně označil za mylný: „ Der Wsetiner Standort ist zu streichen“ (Bubela 1888). Také poslední historický údaj „An überschwemmten Stellen im Gebirge bei Jablunka in Schlesien“ (s. d. S. Reissek BRNU) lokalizovaný do obce Jablůnka na Vsetínsku, kv. 6673b (cf. Kaplan et al. 2015) se pravděpodobně vztahuje k městu Jablunkov (distr. Frýdek-Místek) ve Slezsku. Výše uvedený nález od Kelče je tak potvrzením druhu na Vsetínsku po 50ti letech.

Bahnička vejčitá byla nalezena u Kelče v řídce zapojené vegetaci na periodicky zaplavovaném okraji pole, kde stagnuje voda po vydatnějších deštích. V řídkém porostu dominoval Bolboschoemus maritimus agg. (druh nebyl přesně specifikován z důvodu nezralých semen). 

Autor: Jana Tkáčiková

Literatura

Bubela J. (1888): Berichtigungen und Nachträge zur Flora von Mähren. – Oesterreichische botanische Zeitschrift 38: 169–173.

Formánek E. (1887): Květena Moravy a rakouského Slezska. 1. – Brno, 824 pp.

Kaplan Z., Danihelka J., Štěpánková J., Bureš P., Zázvorka J., Hroudová Z., Ducháček M., Grulich V., Řepka R., Dančák M., Prančl J., Šumberová K., Wild J. & Trávníček B. (2015): Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 1. – Preslia 87: 417–500.