O Projektu

Projekt „Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy“

Projekt „Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín“ realizuje Rosička, o.s., občanské sdružení registrované u MV ČR pod VS/1-1/92095/13-R. Projekt je součástí Národního programu ČSOP „Ochrana biodiverzity“, podporovaného Ministerstvem životního prostředí a Lesy České republiky, s.p.

Konkrétním cílem projektu v roce 2013 je zjistit pomocí metody síťového mapování v 10 evropských mapovacích čtvercích 1/16 MTB o rozloze zhruba 3 x 2,8 kilometru (ca 8,4 km2), které cévnaté rostliny včetně ohrožených druhů aktuálně rostou v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy.“

Realizace Projektu probíhá ve spolupráci s Moravskoslezskou pobočkou ČBS. Moravskoslezská pobočka České botanické společnosti je součástí České botanické společnosti. Moravskoslezská pobočka ČBS sdružuje profesionální i amatérské zájemce o botaniku, především z oblasti střední, severní a východní Moravy a Slezska.

Základní teze Projektu

Hlavním pramenem pro poznání květeny Vsetínska je více než 70 let starý rukopis, vydaný pouze v několika málo kopiích vlastním nákladem autora – Říčanova Květena okresu vsetínského a valašsko-meziříčského z roku 1936.  Postupem času v nás uzrávala myšlenka na aktualizaci této regionální květeny s využitím literatury, herbářů a také podrobného a systematického floristického průzkumu okresu Vsetín.

Rádi bychom s tímto projektem oslovili co nejširší botanickou obec, včetně milovníků přírody a valašské krajiny. V průběhu příštích let budeme mapovat celé území okresu Vsetín mimo CHKO Beskydy (zde už mapování proběhlo) a zjištěné výsledky budeme postupně zveřejňovat na této stránce, kde najdete zajímavé nálezy rostlin, komentáře k nálezům i rady k určování složitějších skupin.

Chcete-li se zapojit a stát se mapovatelem, je potřeba se registrovat zde

V roce 2013 jsme spustili projekt zaměřený na floristický průzkum území vsetínského okresu mimo CHKO Beskydy. Mapování probíhá jednoduchou metodou, kdy se zapisují všechny druhy nalezené v určitém čtverci středoevropské mapovací sítě – zkratka MTB, proto se označuje jako síťové nebo čtvercové mapování.

Území okresu Vsetín je rozděleno podle středoevropské sítě do polí velkých 6′ zeměpisné šířky x 10′ zeměpisné délky, která jsou v rámci území dále rozdělena na 4 x 4 stejně velká (zhruba 2,8 x 3,0 km) políčka (čtverce, kvadráty). Zájemce o mapování dostane mailem nebo poštou mapu s vyznačenými hranicemi jednoho čtverce, zkoumá tedy území o rozloze zhruba 8,4 km2.

mapa-vs-celek_m

roce 2013 probíhá vytvoření checklistu flóry okresu Vsetín, upravení metodiky evidence dat, pilotní vymapování 10 polí (= mapovacích čtverců) napříč územím a ověření, zda metodika a checklist jsou funkční.

mapa-vs_m

Síťové mapování není novinka

Mapování rostlin pomocí středoevropské mapovací sítě proběhlo a probíhá v různých částech ČR, např. Labské pískovce a České středohoří (odkazy níže). Využíváme zkušeností z jiných regionů, zejména z mapování v sousedním území CHKO Beskydy, které probíhalo v letech 2006-2009 a část výsledků najdete zde:

  • Popelářová M., Hlisnikovský D., Koutecký P., Dančák M., Tkáčiková J., Vašut R.J., Vymazalová M., Dvorský M., Lustyk P. & Ohryzková L. (2011): Rozšíření vybraných taxonů cévnatých rostlin v CHKO Beskydy a blízkém okolí (Výsledky mapování flóry z let 2006-2009). – Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 46: 277-359.
  • Härtel H., Bauer P. a kol. (1997): Floristické mapování Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce. BÚ AV ČR, Průhonice & SCHKO Labské pískovce, Děčín
  • Kubát K., Nepraš K. & Kroufek R. (2011): Metodika floristického mapování Českého středohoří.  Severočeskou přírodou, Ústí nad Labem, 42: 95-99.

Co a jak mapovat

  • všechny cévnaté rostliny, které se v daném čtverci vyskytují na přístupných pozemcích (rostliny planě rostoucí, zplaňující i vysazené)
  • tři návštěvy čtverce v průběhu vegetační sezóny v jednom roce tak, aby byly zachyceny všechny druhy

doporučený jarní termín (duben – 15. 6.), letní termín (1. 7. – 15. 8.), podzimní termín (1. 9. – 31. 10.) – důležitý na některých lokalitách (např. říční náplavy, ruderální vegetace apod.)

Mapované druhy

  • druhy hojné zaznamenáváme pouze pro konkrétní čtverec, není potřeba uvádět přesnou lokalitu. Na území okresu Vsetín se odhaduje výskyt zhruba 1000 druhů včetně poddruhů cévnatých rostlin.
  • druhy vzácné a ohrožené mapujeme bodově, tedy zaznamenáme přesné místo výskytu, početnost populace, pořídíme fotodokumentaci apod.

Škrták, neboli seznam druhů

K usnadnění práce je vytvořen škrtací formulář (tzv. škrták) se zkratkami latinských jmen rostlin.

Chráněné druhy, druhy z Černého a červeného seznamu cévnatých rostlin ČR a druhy regionálně významné jsou zvýrazněny tučně a vybrané invazní druhy jsou podtrženy.

Cíl mapování

V průběhu příštích let bychom chtěli zmapovat celé území okresu Vsetín a zjistit jaké cévnaté rostliny včetně ohrožených aktuálně rostou v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy. Území okresu Vsetín asi z poloviny pokrývá CHKO Beskydy, zbývající část je rozdělena na 45 celých mapovacích čtverců a 42 částečných čtverců. Dobrým důvodem pro mapování je také to, že v CHKO, EVL a územích se statusem ochrany probíhá botanický průzkum, ale území bez takovéto ochrany je opomíjeno. Z mapování budou vynechány plochy MZCHÚ, protože zde probíhají botanické inventarizační průzkumy a údaje o flóře jsou dostupné.

Získaná data budou publikována a poskytnuta dalším uživatelům – AOPK ČR, KÚ Zlín.

Podpořili nás

csop-logo

ČSOP, národní program „Ochrana biodiverzity“

muzeum-logo

Muzeum regionu Valašsko, p.o.

rosicka-logo

Rosička, o.s.