Nová lokalita růže oválnolisté

Rosa elliptica

Výskyt této růže byl v minulosti na Vsetínsku spojen s extenzivními pastvinami, kde se udržovali keře adaptované proti okusu (mezi nimi kupř. i běžně známý jalovec obecný). Po intenzifikaci krajiny tyto druhy ustoupily, a dnes se vyskytují pouze sporadicky. Je to případ i této růže, která je udávaná G. Říčanem (Říčan 1932) v okrese jako dosti stálý průvodce jalovcových pastvin. V Květeně ČR (Větvička 1995) byla pojata jako variabilní skupina růže oválnolisté (R. inodora) a udávaná mj. z Hostýnských vrchů, Javorníků a Podbeskydské pahorkatiny. V posledním Červeném seznamu ohrožených druhů České republiky (Grulich & Chobot 2017) je R. elliptica uváděna jako vzácnější a nedostatečně prostudovaný taxon, vyžadující pozornost (C4b). Její mezerovitý výskyt je zmíněn i v druhém vydání Klíče ke květeně České republiky (Kaplan et al. 2019). V nedávné historii byla nalezena v okrese Vsetín pouze J. Tkáčikovou v přírodní památce Uherská (cf. Pladias 2021), jedná se tedy v oblasti o velmi vzácný druh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Daniel Szokala

Použitá literatura

Říčan G. (1932): Pastviny okresu vsetínského v Moravských Karpatech. – Sborn. Přírod. Společ. Mor. Ostrava, 15: 25–90.

Větvička V. (1995): Rosa L. – růže. – In: Slavík B., Smejkal M., Dvořáková M. & Grulich V. [eds], Květena České republiky 4: 206–233, Academia, Praha.

Grulich V. & Chobot K. (2017): Červený seznam ohrožených druhů České republiky: Cévnaté rostliny. – AOPK, Praha.

Kaplan Z. [ed.] (2019): Klíč ke květeně České republiky. – Academia, Praha.

Pladias (2021): Databáze české flóry a vegetace. Dostupné z: https://pladias.cz (navštíveno: 10.02.2021)