Archiv rubriky: Projekt

Sborník Muzejní společnosti ve Valašském Meziříčí č. 20 právě v prodeji!

V těchto dnech se dostává do prodeje Sborník Muzejní společnosti ve Valašském Meziříčí (číslo 20). Sborník obsahuje dosud nepublikované rukopisy vsetínského botanika Jana Bubely (1855-1889).

Již 20. číslo Sborníku Muzejní společnosti ve Valašském Meziříčí je zaměřeno přírodovědně, přesněji botanicky. Celý sborník je věnován pozapomenutému vsetínskému rodákovi Janu Bubelovi a jeho rukopisům o květeně Vsetína a okolí. Bubelovy rukopisy jsou tak poprvé zpřístupněny všem zájemcům – kromě naskenovaných originálů byl do sborníku zařazen i jejich přepis a také praktický překlad srozumitelný pro současného čtenáře. Kromě cenných botanických dat z konce 19. století sborník doplňují také kapitoly věnované životním osudům Jana Bubely a krajině i květeně v podobě, v jaké ji viděl Jan Bubela. U téměř 200 historických místních názvů (osad, tratí, apod.) se podařilo dohledat jejich současnou lokalizaci, což usnadní práci s herbářovým materiálem Jana Bubely, který je uložen v našich i zahraničních herbářích. .

Sborník má rozsah 368 stran (včetně barevné přílohy) a byl vydán v nákladu 150 ks.

Publikace byla finančně podpořena dotací města Vsetín pro rok 2016

a firmami CS CABOT, spol. s r.o. a Melica nutans s.r.o.

Sborník si můžete zakoupit nebo objednat přímo u Muzejní společnosti ve Valašském Meziříčí, e-mail: janatkacikova@seznam.cz. Jeho cena je 450,- Kč (bez poštovného).

obalka

Nové nálezy vstavače bledého

V rámci síťového mapování byly ověřeny známé lokality a nalezeny nové mikrolokality silně ohroženého vstavače bledého (Orchis pallens) v katastru Leskovce, Lužné, Liptálu a Prlova. V povodí Senice (a na katastru zmíněných obcí) je výskyt tohoto vstavače známý, počet kvetoucích rostlin na jednotlivých lokalitách v průběhu let kolísá. Tato časně kvetoucí orchidej roste nejčastěji ve světlých lesích, v křovinách na okraji lesa, popř. i na okrajích luk navazujících na listnaté remízky.

V letošním roce vzhledem k pozdním mrazům měla většina rostlin mrazem poškozené květenství (viz foto).

o-palens-2

o-palens-3

Přesto, že je tento vstavač zařazen do kategorie silně ohrožený druh (C2b) a ve stejné kategorii je chráněn také zákonem (§2), je stále ohrožen především přeměnou listnatých remízků na smrkové monokultury (viz foto s výsadbou smrku na okraji lesa).

o-palens-1

Podrobné informace o rozšíření na severovýchodní Moravě je možné čerpat např. v práci Sedláčková M. (1996): Orchis pallens v lesích severovýchodní Moravy. – Čas. Slez. Muz., Opava, ser. A, 45: 279-283.

Autor: Jana Tkáčiková
Foto: Jana Tkáčiková, J. Machala

Výzva – Pokračujeme v síťovém mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín!

Pokračujeme v síťovém mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín! Zapojte se i v roce 2016!

Od roku 2013 běží projekt zaměřený na floristický průzkum území vsetínského okresu mimo CHKO Beskydy. Každoročně se snažíme prozkoumat území na ploše zhruba 10ti mapovacích čtverců. Rádi uvítáme nové zájemce o mapování.

Pokud máte o mapování zájem, vyberte si z přiložené mapky čtverec a napište jeho číslo na mail janatkacikova@seznam.cz. Zeleně a žlutě vybarvené čtverce nevybírejte, byly již vymapovány v letech 2013 ža 2015!

V roce 2016 se bude mapovat dalších 10 čtverců.

Zájemci o mapování dostanou vytištěnou ortofotomapu a základní mapu s vyznačenými hranicemi čtverce, škrtací formulář a metodiku.

Finance jsou zatím nejisté, ale věříme, že jako každý rok budou uhrazeny alespoň náklady na cestovné (asi 2.000,- Kč za čtverec).

Pro zájemce ze vzdálenějších končin je k dispozici zdarma nocleh v Jarcové, č.p. 102.

 

sitove-mapovani-2015-map

Výsledky projektu „Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín“ za rok 2015

roce 2015 bylo v devíti mapovacích čtvercích zaznamenáno celkem 2077 údajů o výskytu cévnatých rostlin. V některé z kategorií ohroženosti (v tzv. červených seznamech rostlin) se nachází 45 taxonů cévnatých rostlin.

Výrazná je skupina zástupců vstavačovitých (Cephalanthera damasonium, Dactylorhiza fuchsii, D. majalis, D. sambucina, Gymnadenia conopsea, Listera ovata, Orchis mascula, Platanthera bifolia a Traunsteinera globosa) a skupina teplomilných druhů rostlin (Cirsium pannonicum, Crepis praemorsa a Geranium sanguineum) očekávaná a potvrzená v okolí Vsetína. Další výraznou skupinu tvoří druhy lesní, vázané na zachovalé listnaté lesy (Aquilegia vulgaris, Arum cylindraceum, Cerastium lucorum, Lilium martagon, Stachys alpina) a jedlobučiny (Blechnum spicant, Dentaria enneaphyllos, Dentaria glandulosa, Luzula luzulina, Polystichum aculeatum  a Veronica montana).

Výrazná je i skupina druhů vázaných na zachovalé pastviny a krátkostébelné louky (Antennaria dioica, Hypochaeris maculata, Viola canina susp. ruppii), které mizí vlivem eutrofizace krajiny a absence odpovídajícího hospodaření. Z fytogeograficky významných druhů je výrazná skupina druhů rozmanitého rozšíření, ale u nás vázaných převážně na karpatskou oblast (Carex pendula, Equisetum telmateia, Euphorbia amygdaloides). Z mokřadních druhů jsou významné druhy s vazbou na luční prameniště a slatiniště (Gladiolus imbricatus, Valeriana simplicifolia), které jsou v regionu ohrožené zejména kvůli chybějícímu hospodaření, eutrofizaci a zarůstání.

Taxony zařazené v některé z kategorií ohroženosti zaznamenané v jednotlivých čtvercích v roce 2015:

seznam

Vysvětlení použitých zkratek k vyznačení příslušnosti druhu ke kategorii ohrožení podle červených seznamů:

C2 (= EN) – silně ohrožené (endangered): b – approaching rarity, t – declinig; C3 (= VU) – ohrožené (vulnerable); C3 (= VU) – ohrožené (vulnerable); C4a (= LR) – vzácnější taxony vyžadující další pozornost – méně ohrožené (lower risk) (Danihelka et al. 2012). §2 – silně ohrožené; §3 – ohrožené (vyhláška MŽP 395/1992 Sb.). CITES (Walter & Gillett 1998).

Podrobněji se výsledkům věnuje Závěrečná zpráva za rok 2015.

Autor: Jana Tkáčiková

Nové lokality škardy ukousnuté v okolí Vsetína

V roce 2015 byly nalezeny tři nové mikrolokality v těsném okolí Vsetína. Škarda ukousnutá (Crepis praemorsa) je silně ohroženým druhem květeny ČR. Nedávno bylo zpracováno její aktuální rozšíření na území CHKO Beskydy a v přilehlých územích (Tkáčiková in Popelářová et al. 2011).

Teplomilná škarda ukousnutá roste v ČR převážně v termofytiku a v teplejších územích mezofytika, zvláště v územích s bazickými horninami, jinde je tento druh vzácný nebo zcela chybí (Kaplan & Kirschner in Slavík & Štěpánková 2004). Druh byl dříve v teplých územích poměrně hojný, ale v průběhu 20. století silně ustoupil (cf. Kaplan & Kirschner in Slavík & Štěpánková 2004). V oblasti severovýchodní Moravy je škarda ukousnutá vzácná a stejně tomu bylo i v minulosti. Údaje o výskytu existují pouze z okrajových oblastí beskydského regionu, do oreofytika Radhošťských Beskyd neproniká (cf. Kaplan & Kirschner in Slavík & Štěpánková 2004). Na Vsetínsku (fytochoriony 80a., 81., 82.) se vyskytuje v oblastech budovaných vsetínskými vrstvami magurského flyše, který obsahuje jílovce s bazickou reakcí.

Recentního rozšíření na Vsetínsku sahá údolím Vsetínské Bečvy od Vsetína přes Hovězí a Huslenky po Nový Hrozenkov. Izolovaná lokalita ve Študlově pravděpodobně navazuje na mnohem hojnější výskyt druhu v Bílých Karpatech (cf. Jongepier & Pechanec 2006). Zajímavý je údaj z Jablůnky, který rozšiřuje oblast výskytu směrem na sever údolím Vsetínské Bečvy.

Škarda ukousnutá roste na Vsetínsku v kosených a přepásaných loukách svazu Cynosurion a Arrhenatherion a v mezofilních lemech listnatých lesů sv. Trifolion medii.

 

Literatura:

Jongepier J. W. & Pechanec V. (2006): Atlas rozšíření cévnatých rostlin CHKO Bílé Karpaty. ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou.

Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). Zprávy České Botanické Společnosti, Praha, 44, Příl. 2009/1: 1–106.

Popelářová M., Hlisnikovský D., Koutecký P., Dančák M., Tkáčiková J., Vašut R. J., Vymazalová M., Dvorský M., Lustyk P. & Ohryzková L. (2011): Rozšíření vybraných taxonů cévnatých rostlin v CHKO Beskydy a blízkém okolí (Výsledky mapování flóry z let 2006–2009). Zprávy České Botanické Společnosti, Praha, 46: 277–359.

Slavík B. & Štěpánková J. [eds] (2004): Květena České republiky. 7. Academia, Praha, 767 pp.

Autor: Jana Tkáčiková

Rukopisy vsetínského botanika Jana Bubely

Síťové mapování aktuální květeny v okrese Vsetín probíhá souběžně s kompletací historických údajů. Jedním z nejstarších ucelených pramenů o květeně Valašska jsou rukopisy vsetínského botanika Jana Bubely, které nebyly nikdy vydány tiskem: „Rostlinstvo květeny Vsetínské“ z roku 1879 a nedatovaný nedokončený rukopis „Rostliny na Valašsku rostoucí“. Rukopisy jsou součástí dosud nezpracované pozůstalosti Jana Bubely uložené v Muzeu regionu Valašsko ve Valašském Meziříčí.

Rukopisy Jana Bubely dlouho dobu ležely v depozitáři muzea a jen zřídka byly kvůli obtížné dostupnosti využívány při studiu regionální květeny. Právě časté dotazy na tento zdroj nás přivedly k myšlence rukopisy zpřístupnit všem zájemcům o regionální květenu. O vydání publikace Vás budeme informovat.

rukopis-bubela-1

rukopis-2-1

rukopis-2-2

Jan (Johann) Bubela se narodil 22. ledna 1855 ve Vsetíně do zámožné a vážené rodiny Bubelů. Shromáždil poznatky o více než 850 druzích cévnatých rostlin rostoucích na Vsetínsku a objevil zde několik nových druhů pro květenu Moravy. Ve Sborníku Musejní společnosti ve Valašském Meziříčí z roku 1884 uveřejnil článek „O rostlinách na Valašsku zavlečených a zdomácnělých“. Značnou část svých poznatků buď sám publikoval, nebo byly publikovány, v některé z květen Moravy. Zpracoval také dodatky a opravy k Obornyho flóře Moravské „Flora von Mähren und österr. Schlesien“ (v své době jediné souhrnné květeně Moravy a Slezska), jež byly následně zahrnuty do souborného díla Eduarda Formánka „Květena Moravy a rakouského Slezska“.

Autor: Jana Tkáčiková

Mapování v okolí Komárovic a Kladerub

Pokračující mapování vsetínského okresu přináší i ve vrcholícím létě řadu patrně nových taxonů pro mapovací pole 6573, kde v okolí Komárovic a Kladerub byly nalezeny zřídkavé druhy, jako kupříkladu:

 • Amaranthus blitum C3 – v intravilánu obce Komárovice
 • Bromus japonicus C4a – v poli pod rybníčkem východně od Kelče
 • Cerinthe minor C4a – v zanedbaném sadu směrem na Kelč
 • Chenopodium glaucum – v areálu zemědělského družstva Komárovice
 • Inula britannica – v sadu na východě Komárovic
 • Leonurus cardiaca C4a – v areálu zemědělského družstva Komárovice
 • Melilotus altissimus C3 – při potoku z vrchu Sedliska
 • Scrophularia umbrosa C4a – v korytě Juhyně
 • Sedum hispanicum – v intravilánu obce Komárovice
 • Sedum pallidum – v intravilánu obce Komárovice
 • Senecio germanicus – při potoku z vrchu Sedliska
 • Silene baccifera C3 – za fotbalovým hřištěm pod Kladeruby
 • Verbena officinalis C3 – u motokrosové dráhy pod Kladeruby

Dále byly v území kvadrátu 6573 potvrzeny:

 • Euphorbia amygdaloides C4a – v listnatých lesích
 • Pulmonaria mollis C3 – v sadech
 • Sherardia arvensis – v poli východně Komárovic
 • Valerianella dentata subsp. dentata C4a – v poli východně Komárovic

a mnoho dalších…

 

Amaranthus blitum

Amaranthus blitum

Leonurus cardiaca

Leonurus cardiaca

Scrophularia umbrosa

Scrophularia umbrosa

Silene baccifera

Silene baccifera

Verbena officinalis

Verbena officinalis

Zapsal a fotografoval: D. Hlisnikovský

Mapování v okolí Němetic

Při probíhajícím mapování byla v okolí Němetic potvrzena či objevena řada ohrožených druhů, z nichž si pozornost zasluhuje především vzácný plevel – úporek hrálovitý (Kickxia elatine). Rovněž tetlucha kozí pysk vznešená (Aethusa cynapium subsp. elata) a starček bludný (Senecio erraticus jsou v oblasti výjimečnými druhy. Kolem zemědělského družstva se zalíbilo komonici nejvyšší (Melilotus altissimus) a lebedě hrálovité (Atriplex prostrata). V lesích setrvává nemálo demontánních prvků jimiž zde jsou kerblík lesklý (Anthriscus nitudus), čistec alpínský (Stachys alpina), kýchavice bílá Lobelova (Veratrum album subsp. lobelianum), rozrazil horský (Veronica montana) aj.

Výběr ze zaznamenaných druhů:

 • Aethusa cynapium subsp. elata C4a
 • Anthriscus nitidus
 • Arum cylindraceum C4a
 • Atriplex prostrata subsp. latifolia C4a
 • Centaurium erythraea C4a
 • Cerastium lucorum C4a
 • Euphorbia amygdaloides C4a
 • Hacquetia epipactis C4a
 • Kickxia elatine subsp. elatine C2 t
 • Lilium martagon C4a
 • Melilotus altissimus C3
 • Pulmonaria mollis C3
 • Sherardia arvensis
 • Senecio erraticus C3
 • Stachys alpina subsp. alpina C3
 • Veratrum album subsp. lobelianum C4a
 • Veronica montana C4a
 • Vicia dumetorum C4a

nemetice-1
Květ úporku hrálovitého

nemetice-2
Komonice nejvyšší

nemetice-3
Detail chlupatých lusků komonice nejvyšší

nemetice-4
Rozkvétající starček bludný

Zapsal a fotografoval: D. Hlisnikovský

Nová lokalita vstavače vojenského pro okres Vsetín

vstavač vojenský (Orchis militaris) (C2b)

Tento statný vstavač roste na teplých a slunných loukách nebo stráních a ve světlých křovinách a lesních lemech v nejteplejších částech ČR. Upřednostňuje vápnité půdy. V ČR se vyskytuje v Českém středohoří, Českém krasu, Polabí a především na jihovýchodní Moravě.

Na Vsetínsku je vstavač vojenský velmi vzácný, recentně roste pouze v Přírodní památce Ježůvka u Vsetína. Nově byla nalezena 1 rostlina v mapovacím čtverci 6573ab Choryňská stráž.

vstavač vojenský (Orchis militaris)

Autor: Jana Tkáčiková