Archiv pro měsíc: Květen 2014

Orchideje jsou v plném květu

V okrese Vsetín na zachovalých biotopech je možné najít řadu zástupců vstavačovitých.

V roce 2014 byly potvrzeny druhy:

okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii), prstnatec májový (D. majalis), kruštík polabský (Epipactis albensis), kruštík podhorský (E. leutei), bradáček vejčitý (Listera ovata), vstavač mužský (Orchis mascula), vstavač bledý (O. pallens) a vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia).

Orchideje

Autor: Jana Tkáčiková

Nalezen nový druh pro okres Vsetín – Cardamine trifolia

Řeřišnice trojlistá (Cardamine trifolia)

Tento alpsko-karpatský migrant se v ČR vyskytuje pouze ostrůvkovitě. Vzácně roste nejblíž v Hostýnských vrších a Moravskoslezských Beskydech. Tyto výskyty patří do karpatské arely druhu. Zatímco v Hostýnských vrších je výskyt na větším území v centrální části pohoří víceméně souvislý, v Moravskoslezských Beskydech se vyskytuje na několika navzájem izolovaných lokalitách. Roste zde v bučinách, jedlobučinách i smrčinách (i kulturních), na prameništích a podmáčených místech.

Nově byla řeřišnice nalezena také na katastru obce Hošťálková.

Cardamine trifolia

Autor: Jana Tkáčiková