Archiv pro měsíc: Leden 2014

Výsledky projektu „Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín“ za rok 2013

Projekt byl v roce 2013 realizován na území okresu Vsetín, přesněji pouze na území okresu mimo hranice CHKO Beskydy. Bylo zvoleno 10 mapovacích čtverců tak, aby co nejlépe zachytily druhovou diverzitu květeny vsetínského okresu. Vybrány byly čtverce z okrajových částí okresu tak, aby pokrývaly většinu biotopů vyskytujících se na území okresu a na ně svým výskytem vázaných druhů rostlin.

Výběr byl cílen také na pokrytí všech fytochorionů, do nichž území okresu spadá:  Moravská brána vlastní (76a), Zlínské vrchy (79), Vsetínská kotlina (80a), Hostýnské vrchy (81) a Javorníky (82). Mimo zadání projektu byl zmapován i čtverec 6472dd.

Projekt probíhal s využitím metodiky použité během síťového mapování cévnatých rostlin v sousedním území CHKO Beskydy, pouze s tím rozdílem, že nebyl kladen větší důraz na nelesní plochy, ale byly podrobně zmapovány nelesní i lesem pokryté části čtverce.

Mapovány byly všechny cévnaté rostliny, které se v daném čtverci vyskytují na přístupných pozemcích, tedy celý prostor konkrétního čtverce včetně intravilánu obcí a vodních ploch. Mapovány byly rostliny planě rostoucí, zplaňující i vysazené.

Mapované druhy byly orientačně rozděleny na druhy hojné zaznamenávané pouze pro
konkrétní čtverec, u kterých nebylo potřeba uvádět přesnou lokalitu. Na území okresu Vsetín
se odhaduje výskyt zhruba 1000 druhů včetně poddruhů cévnatých rostlin. Druhy vzácné a
ohrožené byly mapovány bodově, tedy zaznamenáno přesné místo výskytu a početnost
populace.

Všechny nalezené druhy byly následně zadány do nálezové databáze ochrany přírody NDOP.

V roce 2013 bylo v 11 mapovacích čtvercích zaznamenáno celkem 2780 údajů o výskytu cévnatých rostlin.

V některé z kategorií ohroženosti (v tzv. červených seznamech rostlin) se nachází 23 taxonů cévnatých rostlin. Výrazná je skupina zástupců vstavačovitých (Cephalanthera longifolia, Dactylorhiza fuchsii, D. majalis, Epipactis palustris, Orchis mascula a Platanthera bifolia) a skupina teplomilných druhů rostlin (Melampyrum arvense, Muscari comosum, Pulmonaria mollis, Rosa gallica) očekávaná a potvrzená v severní a severozápadní části okresu. Další výraznou skupinu tvoří pastvinné druhy (Aquilegia vulgaris, Cirsium eriophorum, Gentianopsis ciliata), polní plevele (Anthemis cotula, Aphanes arvensis, Kickxia spuria) a druhy lesní vázané na zachovalé dubohabřiny a jedlobučiny (Lilium martagon, Luzula luzulina, Veratrum album subsp. lobelianum, Viscum album subsp. abietis).

Z mokřadních druhů vázaných na prameniště a podmáčené louky je významná populace ohroženého druhu Valeriana simplicifolia.

Zaznamenány byly i druhy invazní (Impatiens glandulifera, Reynoutria japonica, Solidago canadensis, S. gigantea) a další zavlékané druhy (např. Abutilon theophrastii, Erechtites hieraciifolia, Glyceria striata).

Cílem projektu bylo zjistit pomocí metody síťového mapování, které cévnaté rostliny včetně ohrožených druhů aktuálně rostou v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy. Z mapování byly vynechány plochy MZCHÚ, protože zde proběhly botanické inventarizační průzkumy a údaje o flóře jsou dostupné. Přesto, že se nejednalo o průzkum území se zvýšenou režimem ochrany přírody a krajiny, bylo nalezeno 23 taxonů, které spadají do některé z kategorií ohrožení.

Získaná data jsou připravena k publikování v odborném (Acta Carpathica Occidentalis) a popularizačním tisku (Revue Valašsko, Valašský deník) a prostřednictvím zápisu do databáze NDOP poskytnuta dalším uživatelům – AOPK ČR a Odbor živ. prostř. Zlínského kraje. Zde data poslouží k aktualizaci Červeného seznamu Zlínského kraje mimo CHKO.

Přínosem projektu byla také probíhající spolupráce a výměna zkušeností mezi univerzitními botaniky a zájemci o botaniku z řad studentů a regionálních floristů.

Autor: Jana Tkáčiková