Nová lokalita růže oválnolisté

Rosa elliptica

Výskyt této růže byl v minulosti na Vsetínsku spojen s extenzivními pastvinami, kde se udržovali keře adaptované proti okusu (mezi nimi kupř. i běžně známý jalovec obecný). Po intenzifikaci krajiny tyto druhy ustoupily, a dnes se vyskytují pouze sporadicky. Je to případ i této růže, která je udávaná G. Říčanem (Říčan 1932) v okrese jako dosti stálý průvodce jalovcových pastvin. V Květeně ČR (Větvička 1995) byla pojata jako variabilní skupina růže oválnolisté (R. inodora) a udávaná mj. z Hostýnských vrchů, Javorníků a Podbeskydské pahorkatiny. V posledním Červeném seznamu ohrožených druhů České republiky (Grulich & Chobot 2017) je R. elliptica uváděna jako vzácnější a nedostatečně prostudovaný taxon, vyžadující pozornost (C4b). Její mezerovitý výskyt je zmíněn i v druhém vydání Klíče ke květeně České republiky (Kaplan et al. 2019). V nedávné historii byla nalezena v okrese Vsetín pouze J. Tkáčikovou v přírodní památce Uherská (cf. Pladias 2021), jedná se tedy v oblasti o velmi vzácný druh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Daniel Szokala

Použitá literatura

Říčan G. (1932): Pastviny okresu vsetínského v Moravských Karpatech. – Sborn. Přírod. Společ. Mor. Ostrava, 15: 25–90.

Větvička V. (1995): Rosa L. – růže. – In: Slavík B., Smejkal M., Dvořáková M. & Grulich V. [eds], Květena České republiky 4: 206–233, Academia, Praha.

Grulich V. & Chobot K. (2017): Červený seznam ohrožených druhů České republiky: Cévnaté rostliny. – AOPK, Praha.

Kaplan Z. [ed.] (2019): Klíč ke květeně České republiky. – Academia, Praha.

Pladias (2021): Databáze české flóry a vegetace. Dostupné z: https://pladias.cz (navštíveno: 10.02.2021)

Nalezen nový druh pro okres Vsetín

Kniphofia ×praecox

Tato rostlina je pěstovaná v zahradách a parcích již od počátku 19. století (Ramdhani 2006). Její obliba od té doby vzrostla natolik, že je nyní nabízena v zahradnických centrech podstatě v celé Evropě. Jedná se o rostlinu s větvenými oddenky, růžici listů a až 2 m vysokými lodyhami s hroznovitými květenstvími, nejčastěji červeno-žluté barvy. Náleží do determinačně problematické skupiny mnohokvětu hroznatého a může být tedy snadno zaměňována s ostatními podobnými druhy (cf. Codd 2005, Ramdhani 2006), v České republice především s rovněž pěstovanou K. uvaria.

Dosti snadno regeneruje (v zahradách k propagaci dochází nejčastěji dělením trsů), což bezesporu zapříčinilo její zplanění. Nález učiněný v rámci síťového mapování je v Česku prvním případem výskytu této rostliny mimo kulturu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Daniel Szokala

Použitá literatura

Ramdhani S. (2006): Evolutionary and biogeographic studies in the genus Kniphofia Moench (Aspohodelaceae) [online]. – Rhodes University, KwaZulu-Natal, Westville. Dostupné z: https://core.ac.uk/download/pdf/145040449.pdf (navštíveno: 10.02.2021)

Codd L. E. W. (2005): Flora of Southern Africa [Flowering plants volumes], which deals with the territories of the Republic of South Africa, Lesotho, Swaziland, Namibia and Botswana, Volume 5, Part 1: Asphodelaceae, Kniphofia. – Department of Agricultural Technical Services, Republic of South Africa.

 

Výsledky projektu „Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín“ za rok 2019

Síťové mapování cévnatých rostlin probíhalo na Vsetínsku již šestou vegetační sezónu. Sběr botanických dat na území vsetínského okresu, přesněji pouze na území ležícím mimo Chráněnou krajinnou oblast Beskydy, navazoval na pilotní část, která proběhla v roce 2013 a na výsledky z let následujících 2014 až 2018 s využitím metodiky použité během síťového mapování cévnatých rostlin na území CHKO Beskydy. 

Celkem bylo v roce 2019 v devíti mapovacích čtvercích zaznamenáno 2602 údajů o výskytu 602 taxonů cévnatých rostlin. Podle aktuálního červeného seznamu (Grulich 2017) se tyto údaje týkají i 53 ohrožených či vzácnějších taxonů cévnatých rostlin.

Z fytogeograficky významných druhů jsou zastoupeny druhy s širší vazbou na Karpaty. Tyto druhy zasahují do České republiky od východu a vyskytují se pouze na východní či severovýchodní Moravě nebo jen vzácně pronikají až do východních Čech. Z této skupiny byly zaznamenán druh Dentaria glandulosa. Další skupina je tvořena druhy rozmanitého rozšíření, které jsou v ČR převážně vázané na karpatskou oblast, jsou to Carex pilosa, Carex pendula, Euphorbia amygdaloides, Isopyrum thalictroides aj. Výrazná je také skupina zástupců vstavačovitých (Cephalanthera damasonium, Dactylorhiza fuchsii, D. majalis, Epipactis helleborine, E. muelleri, Listera ovata, Neottia nidus-avis, Orchis mascula, O. pallens a Platanthera bifolia).  Z teplomilnějších druhů rostlin byla nalezena nová lokalita jetele bledožlutého (Trifolium ochroleucon). Další výraznou skupinu tvoří druhy lesní, vázané na zachovalé listnaté lesy (Aquilegia vulgaris, Arum cylindraceum, Cerastium lucorum, Corydalis intermedia, C. solida, Lilium martagon, Stachys alpina) a jedlobučiny (Dentaria enneaphyllos, Dentaria glandulosa). Zajímavá je i skupina vzácnějších plevelů (Aphanes arvensis, Ranunculus arvensis, Silene noctiflora a Urtica urens) a druhů šířících se podél železnic, respektive využívající volnou ekologickou niku (Saxifraga tridactylites). Za pozornost stojí také skupina vlhkomilných druhů (Berula erecta, Carex flava, Glyceria nemoralis aj.) z nichž byl pro území okresu Vsetín potvrzen po 50 letech druh bahnička vejčitá (Eleocharis ovata). V jižní části okresu byly potvrzeny známé i nalezeny nové lokality fytogeograficky významného druhů Aremonia agrimonoides.

Za nejvýznamnější nálezy v roce 2019 je možné považovat ověření lokality kruštíku růžkatého (Epipactis muelleri) a objev nové lokality bahničky vejčité (Eleocharis ovata).

Taxony zařazené v některé z kategorií ohroženosti zaznamenané v jednotlivých čtvercích v roce 2019.

Ohrožení taxonů je vyjádřeno pomocí zkratek v konzervativním pojetí i podle metodiky IUCN (Grulich 2017).

Vysvětlení použitých zkratek k vyznačení příslušnosti druhu ke kategorii ohrožení podle červených seznamů a vyhlášky:

C1 (= CR) – kriticky ohrožený (critically endangered); C2 (= EN) – silně ohrožený (endangered); C3 (= VU) – ohrožený (vulnerable); C4a (= NT) – vzácnější taxon vyžadující další pozornost – méně ohrožený (near threatened); r – velmi vzácný (rarity), t – silně ustupující (declinig trend), b – silně ustupující, ale s některými populacemi stabilními (approaching rarity – combination of both r & t) (Grulich 2012).

CR – kriticky ohrožený (critically endangered); EN – ohrožený (endangered); VU – zranitelný (vulnerable); NT – téměř ohrožený (near threatened); LC – málo dotčený (least concern); NA – nevhodný pro hodnocení (not applicable, druhy mimo svůj původní areál, tedy druhy nepůvodní, do ČR neúmyslně zavlečené); DD – taxon, o němž jsou nedostatečné údaje (data deficient) (Grulich 2017).

 1 – kriticky ohrožený; §2 – silně ohrožený; §3 – ohrožený (vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb.).

CITES (Walter & Gillett 1998).

Podrobněji se výsledkům věnuje Závěrečná zpráva za rok 2019.

Autor: Jana Tkáčiková

Literatura

Grulich V. (2017): Červený seznam cévnatých rostlin ČR. – In: Grulich V. & Chobot K. [eds], Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Cévnaté rostliny. Příroda 35: 75–132.

Tkáčiková J. (2019): Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy v roce 2019. Ms., 45 pp. [Depon. in: Odbor životního prostředí KÚ Zlín.]

Potvrzení výskytu pro okres Vsetín po 50ti letech

bahnička vejčitá (Eleocharis ovata)

ohrožení: C4a / NT                         

Jednoletá, zpravidla hustě trsnatá bahnička vejčitá je konkurenčně málo zdatný druh vázaný svým výskytem na místa v iniciálním stadiu sukcese. Najdeme ji na čerstvě obnažených a narušovaných půdách, které jsou pravidelně zaplavované vodou. Typickými stanovišti tohoto druhu jsou obnažená dna rybníků, obnažené břehy stojatých i tekoucích vod a periodicky zaplavované sníženiny (deprese), např. v polích. V České republice se těžiště výskytu nachází v Čechách, na Moravě je tento druh mnohem vzácnější, přičemž více lokalit se nachází na střední Moravě, v Poodří a v Ostravské pánvi (cf. Kaplan et al. 2015).

Na Vsetínsku je tento druh velmi vzácný, existuje pouze několik málo historických údajů – přesněji pouze dva nálezy od Bečvy ve Valašském Meziříčí (1967, 1969 O. Ressel VM). Nález ze Vsetína: „ písčité břehy Bečvy mezi Vsetínem a Láskami (Bubela)“ (Formánek 1887; Kaplan et al. 2015) sám Bubela následně označil za mylný: „ Der Wsetiner Standort ist zu streichen“ (Bubela 1888). Také poslední historický údaj „An überschwemmten Stellen im Gebirge bei Jablunka in Schlesien“ (s. d. S. Reissek BRNU) lokalizovaný do obce Jablůnka na Vsetínsku, kv. 6673b (cf. Kaplan et al. 2015) se pravděpodobně vztahuje k městu Jablunkov (distr. Frýdek-Místek) ve Slezsku. Výše uvedený nález od Kelče je tak potvrzením druhu na Vsetínsku po 50ti letech.

Bahnička vejčitá byla nalezena u Kelče v řídce zapojené vegetaci na periodicky zaplavovaném okraji pole, kde stagnuje voda po vydatnějších deštích. V řídkém porostu dominoval Bolboschoemus maritimus agg. (druh nebyl přesně specifikován z důvodu nezralých semen). 

Autor: Jana Tkáčiková

Literatura

Bubela J. (1888): Berichtigungen und Nachträge zur Flora von Mähren. – Oesterreichische botanische Zeitschrift 38: 169–173.

Formánek E. (1887): Květena Moravy a rakouského Slezska. 1. – Brno, 824 pp.

Kaplan Z., Danihelka J., Štěpánková J., Bureš P., Zázvorka J., Hroudová Z., Ducháček M., Grulich V., Řepka R., Dančák M., Prančl J., Šumberová K., Wild J. & Trávníček B. (2015): Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 1. – Preslia 87: 417–500.

 

Výsledky projektu „Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín“ za rok 2018

Síťové mapování cévnatých rostlin probíhalo na Vsetínsku již šestou vegetační sezónu. Sběr botanických dat na území vsetínského okresu, přesněji pouze na území ležícím mimo Chráněnou krajinnou oblast Beskydy, navazoval na pilotní část, která proběhla v roce 2013 a na výsledky z let následujících 2014 až 2017 s využitím metodiky použité během síťového mapování cévnatých rostlin na území CHKO Beskydy. 

Celkem bylo v roce 2018 v devíti mapovacích čtvercích zaznamenáno 3151 údajů o výskytu cévnatých rostlin. Podle aktuálního červeného seznamu (Grulich 2017) se tyto údaje týkají i 50 ohrožených či vzácnějších taxonů cévnatých rostlin.

Z fytogeograficky významných druhů jsou zastoupeny druhy s širší vazbou na Karpaty. Tyto druhy zasahují do České republiky od východu a vyskytují se pouze na východní či severovýchodní Moravě nebo jen vzácně pronikají až do východních Čech. Z této skupiny byly zaznamenány druhy Dentaria glandulosa a Scilla kladnii. Další skupina je tvořena druhy rozmanitého rozšíření, které jsou v ČR převážně vázané na karpatskou oblast, jsou to Carex pilosa, Carex pendula, Euphorbia amygdaloides, Isopyrum thalictroides aj. Výrazná je také skupina zástupců vstavačovitých (Cephalanthera damasonium, C. longifolia, Dactylorhiza fuchsii, D. majalis, Epipactis helleborine, E. purpurata, Listera ovata, Neottia nidus-avis, Orchis mascula a Platanthera bifolia) a skupina teplomilných a suchomilných druhů rostlin (Cirsium acaule, Rosa gallica, Trifolium ochroleucon). Další výraznou skupinu tvoří druhy lesní, vázané na zachovalé listnaté lesy (Aconitum lycoctonum, Aquilegia vulgaris, Arum cylindraceum, Cerastium lucorum, Lilium martagon, Stachys alpina) a jedlobučiny (Dentaria enneaphyllos, Dentaria glandulosa a Veronica montana). Zajímavá je i skupina vzácnějších plevelů (Aphanes arvensis, Ranunculus arvensis) a druhů šířících se podél železnic, respektive využívající volnou ekologickou niku (Saxifraga tridactylites). Za pozornost stojí také skupina vlhkomilných lučních druhů (Carex flava, Epilobium palustre, E. parviflorum a Gladiolus imbricatus). V jižní části okresu byly potvrzeny známé i nalezeny nové lokality dvou fytogeograficky významných druhů Aremonia agrimonoides a Crocus albiflorus.

Za nejvýznamnější nálezy v roce 2018 je možné považovat nové lokality dvou fytogeograficky významných druhů v jižní části okresu – řepíček řepíkovitý (Aremonia agrimonoides) a šafrán bělokvětý (Crocus albiflorus). Zajímavý je také výskyt silně ohrožené ladoňky karpatské (Scilla kladnii) v dubohabřině na okraji obce Mikulůvka. Dlouhodobě známá lokalita tohoto druhu v Přírodní památce U Vaňků s bohatou populací tohoto druhu je vzdálena ca 500 m vzdušnou čarou přes koryto Vsetínské Bečvy. Ladoňka karpatská se vyskytuje pouze v povodí Bečvy zhruba od Vsetína po Kroměříž. Na nejvýše uváděné lokalitě proti proudu Bečvy – na svazích Ostré hory (475 m n. m.) u Vsetína v místní části Semetín je ladoňka považována za vyhynulou (cf. Trávníček 2010). U nově nalezených mikrolokat není jasné, zda se jedná o původní výskyt nebo druhotné zplanění. Druh byl totiž zejména v minulosti přenášen do zahrádek jako dekorativní časně jarně kvetoucí rostlina. Také mikrolokalita v Mikulůvce navazuje na menší zástavbu chaty a rodinného domku.

Taxony zařazené v některé z kategorií ohroženosti zaznamenané v jednotlivých čtvercích v roce 2018.

Ohrožení taxonů je vyjádřeno pomocí zkratek v konzervativním pojetí (Grulich 2012) i nově podle metodiky IUCN (Grulich 2017). 

Vysvětlení použitých zkratek k vyznačení příslušnosti druhu ke kategorii ohrožení podle červených seznamů a vyhlášky:

C1 (= CR) – kriticky ohrožený (critically endangered); C2 (= EN) – silně ohrožený (endangered); C3 (= VU) – ohrožený (vulnerable); C4a (= NT) – vzácnější taxon vyžadující další pozornost – méně ohrožený (near threatened); r – velmi vzácný (rarity), t – silně ustupující (declinig trend), b – silně ustupující, ale s některými populacemi stabilními (approaching rarity – combination of both r & t) (Grulich 2012).

CR – kriticky ohrožený (critically endangered); EN – ohrožený (endangered); VU – zranitelný (vulnerable); NT – téměř ohrožený (near threatened); LC – málo dotčený (least concern); NA – nevhodný pro hodnocení (not applicable, druhy mimo svůj původní areál, tedy druhy nepůvodní, do ČR neúmyslně zavlečené); DD – taxon, o němž jsou nedostatečné údaje (data deficient) (Grulich 2017).

 1 – kriticky ohrožený; §2 – silně ohrožený; §3 – ohrožený (vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb.).

CITES (Walter & Gillett 1998).

Podrobněji se výsledkům věnuje Závěrečná zpráva za rok 2018.

Autor: Jana Tkáčiková

Literatura

Grulich V. (2017): Červený seznam cévnatých rostlin ČR. – In: Grulich V. & Chobot K. [eds], Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Cévnaté rostliny. Příroda 35: 75–132.

Trávníček B. (2010): Scilla L. – In: Chrtek J., Kaplan Z. & Štěpánková J. [eds]: Květena České republiky 8. Academia, Praha, 613–628.

Tkáčiková J. (2018): Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy v roce 2018. Ms., 46 pp. [Depon. in: Odbor životního prostředí KÚ Zlín.]

Nalezen nový druh pro okres Vsetín – Carex depressa subsp. transsilvanica

ostřice zakrslá transylvánská (Carex depressa subsp. transsilvanica)

Tento východokarpatsko-balkánsky druh byl teprve nedávno nalezen na území České republiky u obce Polichno u Luhačovic. Na Slovensku roste hlavně ve východní části území, ale údaje jsou i ze Štiavnických vrchů a nejblíže ze slovenské strany Bílých (Bielych) Karpat. Kromě SR roste také v Polsku, Rumunsku, na Ukrajině a v Turecku. Zasahuje až po Írán na Blízkém východě. Preferuje suché pasínky, louky a mezofilní lemy. Pravděpodobně přehlížený druh. V okrese Vsetín nalezena na dvou lokalitách v širším okolí Vsetína, je možné, že nálezy budou postupně přibývat.

Autor: Jana Tkáčiková

Nalezen nový druh pro okres Vsetín – Carex davalliana

ostřice Davallova (Carex davalliana)

Tato hustě trsnatá dvoudomá ostřice roste pouze na mokřadních stanovištích – bázemi bohaté slatiniště a prameniště. Jedná se o konkurenčně slabý druh, proto je ohrožen zarůstáním pramenišť a slatin z důvodu absence obhospodařování. Je zařazena mezi silně ohrožené druhy (C2t) a chráněna je i zákonem jako ohrožený druh (§3).

V okrese Vsetín byla nalezena v Semetíně – jeden samčí trs. Vzhledem k tomu, že historicky není tento druh ze Vsetínska uváděn, pravděpodobně byla na lokalitu zavlečena. Nejbližší lokality jsou z okolí Rusavy v Hostýnských vrších (okr. Kroměříž).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Jana Tkáčiková

Výsledky projektu „Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín“ za rok 2017

Síťové mapování cévnatých rostlin probíhalo na Vsetínsku již pátou vegetační sezónu. Sběr botanických dat na území vsetínského okresu, přesněji pouze na území ležícím mimo Chráněnou krajinnou oblast Beskydy, navazoval na pilotní část, která proběhla v roce 2013 a na výsledky z let následujících 2014 až 2016 s využitím metodiky použité během síťového mapování cévnatých rostlin na území CHKO Beskydy.

V roce 2017 bylo v devíti mapovacích čtvercích zaznamenáno celkem 3494 údajů o výskytu cévnatých rostlin. V některé z kategorií ohroženosti (v tzv. červených seznamech rostlin) se nachází 50 taxonů cévnatých rostlin.

Z fytogeograficky významných druhů jsou zastoupeny druhy s širší vazbou na Karpaty. Tyto druhy zasahují do České republiky od východu a vyskytují se pouze na východní či severovýchodní Moravě nebo jen vzácně pronikají až do východních Čech. Z této skupiny byly zaznamenány druhy Dentaria glandulosa a Scilla kladnii. Další skupina je tvořena druhy rozmanitého rozšíření, které jsou v ČR převážně vázané na karpatskou oblast, jsou to Carex pilosa, Carex pendula, Euphorbia amygdaloides, Isopyrum thalictroides aj. Výrazná je také skupina zástupců vstavačovitých (Cephalanthera longifolia, Dactylorhiza fuchsii, D. majalis, Epipactis helleborine, E. palustris, E. purpurata, Listera ovata, Orchis mascula a Platanthera bifolia) a skupina teplomilných a suchomilných druhů rostlin (Dianthus armeria, Cerinthe minor, Melampyrum arvense). Další výraznou skupinu tvoří druhy lesní, vázané na zachovalé listnaté lesy (Aconitum lycoctonum, Aquilegia vulgaris, Arum cylindraceum, Cerastium lucorum, Corydalis solida, Lilium martagon, Stachys alpina) a jedlobučiny (Dentaria enneaphyllos, Dentaria glandulosa a Veronica montana). Zajímavá je i skupina vzácnějších plevelů (Aphanes arvensis) a druhů šířících se podél železnic, respektive využívající volnou ekologickou niku (Equisetum ramosissimum, Saxifraga tridactylites). Za pozornost stojí také skupina vlhkomilných lučních druhů (Carex otrubae, Epilobium parviflorum). Zaznamenány byly i druhy horské a podhorské splavované podél Vsetínské a Rožnovské Bečvy do nižších poloh (Lunaria rediviva, Veratrum album subsp. lobelianum).

Za nejvýznamnější nálezy v roce 2017 je možné považovat nové lokality vrby lýkovcové (Salix daphnoides) v břehových porostech Rožnovské Bečvy. V blízkosti nálezu (již na území CHKO Beskydy) byl tento druh nalezen během exkurze Moravskoslezské pobočky ČBS v roce (Brandová & Vašut 2015). Dalším významným nálezem bylo potvrzení lokality zeměžluče spanilé (Centaurium pulchellum) v areálu cihelny v Hrachovci (Přikryl et al. 2016). Zeměžluč spanilá je pionýrský druh obnažených, minerálně bohatých až zasolených půd, zpravidla s pouze dočasným výskytem na lokalitě. Přestože existuje z fytochorionu Vsetínská kotlina několik historických údajů, např. Vsetín (Tkáčiková 2015), Valašské Meziříčí – Hrachovec (Říčan 1936), v posledních letech byla zeměžluč spanilá nelezena pouze v roce 2012 v Zubří, následující rok lokalita zanikla (Tkáčiková 2014). Obdobné ekologické nároky má i druh jetel jahodnatý (Trifolium fragiferum), který měl na Vsetínsku pouze historické lokality a z posledních let nebyl udáván. Také u tohoto druhu byla úspěšně ověřena lokalita v areálu cihelny v Hrachovci (Přikryl et al. 2016). Podrobněji se výsledkům věnuje Závěrečná zpráva za rok 2017.

Taxony zařazené v některé z kategorií ohroženosti zaznamenané v jednotlivých čtvercích v roce 2017

Vysvětlení použitých zkratek k vyznačení příslušnosti druhu ke kategorii ohrožení podle červených seznamů:
C2 (= EN) – silně ohrožené (endangered): b – approaching rarity, t – declinig; C3 (= VU) – ohrožené (vulnerable); C4a (= LR) – vzácnější taxony vyžadující další pozornost – méně ohrožené (lower risk) (Grulich 2012). §2 – silně ohrožené; §3 – ohrožené (vyhláška MŽP 395/1992 Sb.). CITES (Walter & Gillett 1998).

Autor: Jana Tkáčiková

Literatura
Brandová B. & Vašut R. J. (2015): Exkurze „Za vrbami ve středním Pobečví a v Moravskoslezských Beskydech“. – Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 4: 22–24.

Grulich V. (2012): Red List of vascular plants of the Czech Republic: 3rd edition. – Preslia 84: 631–645.

Přikryl I. a kol (2016): Možnosti přírodě blízkých způsobů obnovy na území po těžbě nerostných surovin. Soubor komentovaných odborných map dokumentující výskyt organismů na vybraných těžebních územích. – Ms., ENKI o.p.s. Třeboň, 156 pp.

Říčan G. (1936): Květena okresu Vsetínského a Valašskomeziříčského. – Ms., Depon in: Muzeum regionu Valašsko, Valašské Meziříčí, 79 pp.

Tkáčiková J. (ed.) (2015): Rukopisy vsetínského botanika Jana Bubely. – Sborn. Muz. Spol. Valašské Meziříčí a Muz. Reg. Valašsko Vsetín, 368 pp.